Home Foredrag CV Publikationer
Dansk English Formidling boeger
Artikler

Artikler, der frit kan downloades - kontakt: nmm@sfi.dk

The sick role:
http://mik-meyer.com/The sick role.pdf

Health promotion in a critical perspective: http://sjp.sagepub.com/content/42/15_suppl/31.full.pdf+html

Senest klumme i Psykologi Nyt: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18759.pdf

Power and welfare: http://www.routledge.com/books/details/9780415534420/


Internationale publikationer

Othering, ableism and disability: a discursive analysis of co-worers' construction of colleagues with visible impairments, Human Relations, 69(6): 1341-1363.

Disability and 'care': managers, employees and colleagues with impairments negotiation the social order of disability, Work, Employment & Society, 2016, DOI: 10.1177/0950017015617677.

Disability, sameness, and equality: able-bodied managers and employees discussing diversity in a Scandinavian context, Scandinavian Journal of Disability Research, 2016. DOI: 10.1080/15017419.2016.1224201.

Health initiatives conducted outside hospitals and other medical settings, Health Systems and Policy Research, 2016, 3(2): 1-3.

Gender and Disability: Feminizing male employees with visible impairments in Danish work organizations, Gender, Work & Organization, 2015. DOI: 10.1111/gwao.12107.

Health in a risk perspective. In: Bengtson, Frederiksen & Larsen (eds.) The Danish Welfare State: A Sociological Investigation. London: Palgrave publishers, 2015.

The social negotiation of illness: Doctors’ role as clinical or political in diagnosing patients with medically
unexplained symptoms, Social Theory and Health, 2015, 13(1): 30-45.

Health promotion viewed in a critical perspective, Scandinavian Journal of Public Health, 2014, 42(15): 31-35.

The imagined psychology of being overweight in a weight loss program. I: J. Gubrium & M. Järvinen (red.) Turning Troubles into Problems. Clientization in Human Service. London: Routledge, 2013.

The negotiation of the sick role: General practitioners’ classification of patients with medically unexplained symptoms, Sociology of Health & Illness, 2012, 34(7): 1025-1038 (med A. R. Obling). http://mik-meyer.com/The sick role.pdf

On being credibly ill: class and gender in illness stories among welfare officers and clients with medically unexplained symptoms, Health Sociology Review, 2011, 20(1): 28-40.

An Illness of one’s own – Power and the negotiation of identity among social workers, doctors and patients without bio-medical diagnosis, Journal of Power, 2010, 3(2): 171-187.

Putting the Right Face on a Wrong Body: an initial interpretation of fat identities in social work organizations, Qualitative Social Work, 2010, 9(3): 385-405. 

Sociological Theory in Situated Practice - sociological categories in everyday discourse. I: G. Cooper, A. King & R. Rettie (rred.) Sociological Objects: reconfiguration of social theory. London: Ashgate, 2009.

Managing Fat Bodies: Identity work between public and private domains, Critical Social Studies, 2009, 10(2): 20-35.

Interpersonal Relations or Jokes of Social Structures? Laughter in Social Work, Qualitative Social Work, 2007, 6(1): 9-26.

Identities and Organizations. Evaluating the Personality Traits of Clients in two Danish Rehabilitation Organizations, Critical Social Studies, 2006, 8(1): 32-48.


Bøger (udgivet på akademiske forlag)


The power of citizens and professionals in welfare encounters: the influence of bureaucracy, market and psychology. Manchester: Manchester University Press, (tilgængelig til september 2017).

Power and Welfare: Understanding Citizens' Encounters with State Welfare. London: Routledge (med K. Villadsen), 2012.

Qualitative methods in business and organizational studies. København: Hans Reitzels Forlag (med L. Justesen), 2012.

Kvalitativa metoder – fra vetenskapsteori til praktik. Lund: Studenterlitteratur (med L. Justesen), 2012.

Kvalitative metoder i Buisness- og ledelsesstudier. København: Hans Reitzels Forlag (med L. Justesen), 2010.

Magtfulde diagnoser og diffuse lidelser. København: Samfundslitteratur (med M. B. Johansen), 2009.

Magtens former. Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Hans Reitzels Forlag (med K. Villadsen), 2007.

Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. København: Hans Reitzels Forlag, 2004.

Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. Ph.d.-afhandling, Institut for Sociologi, Københavns Universitet, 2004.

Kærlighed og opdragelse i socialaktivering. København: Gyldendal, 1999.

Kærlighed og opdragelse i aktiveringsarbejdet. Langtidsledighedskulturen. Kandidatafhandling i antropologi, Københavns Universitet, 1998.


Redigerede bøger (udgivet på akademiske forlag)

Kvalitativ analyse: syv traditioner. København: Hans Reitzels forlag (med M. Järvinen), 2017.

At skabe en professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten.
København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2012.

Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2005.

At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2003.


Artikler i skandinaviske tidsskrifter


Introduktion: Sundhed – En ny semi-religiøs vækkelse i moderne samfund?, Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, 2012, 17: 5-12 (med A. R. Obling).

Troværdig syg: Klasse og køn i sygdomsfortællinger, Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, 2012, 17: 39-57. 


Lægens nye rolle i forhold til patienter med diffuse lidelser, Månedsskrift for almen praksis, 2012, 3: 258-263.

Diagnosers magt, Social Politik, 2011, 4: 5-9.

Magtens former, Uden for Nummer, 2008, 16(9): 4-13 (med K. Villadsen).

Dømt til personlig udvikling. Fokus på klienters psykosociale situation i danske revalideringscentre, Månedsskrift for praktisk lægegerning, 2005, 83: 1167-1179.

Personlig udvikling - en frigørende proces eller social kontrol i danske revalideringscentre? Psyke & Logos (Dømt til autonomi), 2004, 25(2): 598-613.

Problemfastsættelse - en neutral eller kontekstafhængig proces? Vera (Institutionalisering), 2004, 27: 58-70.

Moderne management-teoris indmarch på socialområdet, Uden for nummer, 2001, 2 (2): 4-13.

Modsigelse og paradoks ved brugerinddragelse, Nordisk Sosialt Arbeid, 2001, 2(21): 101-107 (med T. B. Jakobsen).


Kapitler i bøger (på dansk)

Symbolsk interaktionisme, stigma og 'othering'. I M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) Kvalitativ analyse: syv traditioner. København: Hans Reitzels Forlag, 2017.

Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig forskning. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) Kvalitativ analyse: syv traditioner. København: Hans Reitzels Forlag, 2017.

Sundhed som metaværdi i samfundet. In: S. R. Petersen & B. M. Pedersen (ed.) Det kommunale sundhedsvæsen under forandring. Copenhagen: Hans Reitzels Publishers, 2013.


Magtrelationer i sundhedsarbejdet. I: G. Niklasson (red.) Sundhed, menneske og samfund. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2013.

Den forstående læge og evidenssøgende socialrådgiver: Rollebytte i dagens velfærdsstat. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) At skabe en professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag, 2012.

Indledning: At skabe en professionel. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) At skabe en professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2012.

Min helt egen sygdom. Forhandling af sygdomsidentitet blandt sagsbehandlere, læger og patienter med diffuse lidelser. I: S. Brinkmann (red.) Det diagnosticerede liv - Sygdom uden grænser. Århus: Klim, 2010.

Sundhedsstoffet: Risiko, ansvar og skyld. I: A. Brink Lund, I. Willig & M. Blach-Ørsten (red.) Hvor kommer Nyhederne fra? Dan journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. Forlaget Ajour, 2009.

Sundhed i et sociologisk perspektiv: moralens indtog. I: J. Helder & A. Hagel (red.) Sundhedsledelse. København: Hans Reitzels Forlag, 2009.

Metodekombination. I: P. Darmer et al (red.) Paradigmer i praksis. Frederiksberg: Handelshøjskolens Forlag, 2009. 

Dokumentanalyse. I: P. Darmer et al (red.) Paradigmer i praksis. Frederiksberg: Handelshøjskolens Forlag (med L. Justesen), 2009.

Ledelse i intimsfæren. I: C. Sløk & K. Villadsen (red.) Velfærdsledelse: Ledelse og styring i den selvstyrede velfærdsstat. København: Hans Reitzels Forlag, 2008.

Dokumentstuder i et interaktionistisk perspektiv. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag, 2005.

Indledning. Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2005.

Observationer i et interaktionistisk perspektiv. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Interview, observationer og dokumenter. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2005.

Fra person til papir. Diagnosticering af klienter på amtslige revalideringscenter. I: E. Christensen (red.) Velfærd på vildspor. København: Forlaget Frydenlund, 2004.

Anne er sygdomsfikseret. Forhandling af en institutionel diagnose. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag, 2003. 

Indledning, at skabe en klient. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2003.

Institutionelle Paradokser. I: M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) At skabe en klient. Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag (med M. Järvinen), 2003.

Omsorgens Herredømme. I: M. Järvinen, J. E. Larsen & N. Mortensen (red.) Det magtfulde møde mellem klient og system. Århus: Århus Universitets forlag, 2002.

Vi har et tilbud, Esad. Om kommunal integration af bosniske flygtninge i Danmark. I: B. Berg (red.) Kommet for å bli? Om integrasjon og tilbakevending blant bosniske flyktninger i Norden. København: Nordisk Ministerråd (med G. Engholm), 1998.


Boganmeldelser                                                                                                                                                    

The Wellness Syndrome, Organization (accepteret), 2015. Boganmeldelse af Carl Cederström og André Spicers bog 'The Wellness Syndrome'. Cambridge: Polity Press.

Doing Danishness – identity as a three dimensional process, Journal of Political Power, 2012, 4(2): 327-329. Boganmeldelse af Richard Jenkins' bog Being Danish: Paradoxes of Identity in Everyday Life. København: Museum Tusculanum Forlag, 2011).

Velfærdssamfund: Velfærdsstaters forsvarsform?, Tidsskriftet Antropologi (Kulturmøde), 2007, 56: 228-231 (med K. L. Pedersen). Boganmeldelse af Thomas Højrup & K. Bolvings bog Velfærdssamfund: Velfærdsstaters forsvarsform? København: Museum Tusculanum Forlag, 2007.


Andre bøger, artikler mv.

’Hvad er nu det for én?’ En undersøgelse af, hvordan handicappede på arbejdsmarkedet ser sig selv og ses af deres ledere og kolleger. Copenhagen: Helene og Sara Elsass Fond (with R. Kolding and C. Bossen Nielsen), 2014.

Sygedagpengemodtagere med diffuse lidelser. København: Arbejdsdirektoratet (med B. J. Christensen & M. B. Johansen), 2009.

Evaluering af Job og Kompetencer - et arbejdsmarkedsrettet projekt til kvinder med anden etnisk baggrund. København: Det Grønne Jobhus, 2007.

Dømt til personlig udvikling. Centrale kendetegn ved det sociale arbejde i dag. AKF-nyt, 2005, 1: 23-29.

At gøre noget kvalitativt målbart: Kvalitative subjektbundne informationer omsat i et screeningsværktøj. Arbejdspapir nr. 17, København: Socialforskningsinstituttet, 2002.

De langvarigt forsørgede og kravene på arbejdsmarkedet. I: Det socialpolitiske årsmøde 2001. Mangel på arbejdskraft - en udfordring for socialpolitikken. København: Socialministeriet, 2001.

Den kommunale aktiveringsindsats. Social Årsrapport. København: CASA, 2001.

Hvor går vi hen: De kan jo bare vælge. Virkeligheden i forhold til de ulige livsvilkår. I: Samvirke - FDBs magasin, 2001. 

Metoder i aktivering og forrevalidering - en kvalitativ undersøgelse. Århus: Forlaget Gestus (med T. B. Sørensen), 2000.

Metoder i aktivering og forrevalidering - en spørgeundersøgelse. Århus: Forlaget Gestus (med T. B. Sørensen & T. Braun), 2000.

Realiseringen af det gode projekt. I: Det gode projekt. København: Arbejdsmarkedsstyrelsen (med A. Nielsen), 2000.

Mænd på vej. København: Ligestillingsrådet (redigeret med S. Erwø & A. Howe), 1999.

Redaktør af LigeNu, vol. 13, 1999. København: Ligestillingsrådet.

Hvem er de svage egentlig? SALT, 1999, 5: 10-12.

Den intime samtale. I: Socialsektor Nyhedsbrev. København: Forlaget Jurainformation, 1999. 

Evaluering af integrationsindsatsen over for bosniske flygtninge. Brøndby Kommune 1996 - 1997. København: Indenrigsministeriet (med G. Engholm), 1997.Kronikker mv. i 2014-2010 (klik også på "formidling")

2015

The Wellness Syndrome. In: Psykologi Nyt. Vol. 69. Nr. 8.
Link: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18759.pdf


2014

Manglende forældrevne. In: Psykologi Nyt. Vol. 68. Nr. 15
Link: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18499.pdf

Den insisterende krop. In: Psykologi Nyt. Vol. 68. Nr. 9
Link: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18359.pdf

Grænser for nudging. In: Psykologi Nyt. Vol. 68. Nr. 3.
Link: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18252.pdf

Nyuddannede skal helst kunne mere end at lave kaffe. In: Dagbladet Politiken April 17, p. 9


2013

Sundhedens glidebane. In: Psykologi Nyt. Vol. 67. Nr. 17
Link: http://www.dp.dk/da/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Sundhedens%20glidebane.aspx

Diagnosers evidens. In: Psykologi Nyt. Vol. 67. Nr. 11
Link: http://www.dp.dk/da/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Diagnoser%20evidens.aspx

Reformer i utide. I Psykologi Nyt, Vol. 67, Nr. 5
Link: http://www.dp.dk/da/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Reform%20i%20utide.aspx#.UaG7xIXDFss


2012

Sundhed over moral. I Psykologi Nyt, Vol. 66, Nr. 18
Link: http://dp.dk/da/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Sundhed%20over%20moral.aspx

Overvægt: to scenarier. I Psykologi Nyt, Vol. 66, nr. 13
Link: http://dp.dk/da/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Overvaegt%20to%20scenarier.aspx

Genom – massere af etiske vildveje i arvemassen (med L. Hvass)
I: Politiken 1/11 2012

Velfærd: Fra ekspert til vejleder og rollemodel (med M. Järvinen)
I: Politiken 21/5 2012

Fattigdom som kampplads. I: Psykologi Nyt, Vol. 66, Nr. 1
Link: http://http://dp.dk/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Fattigdom%20som%20kampplads.aspx

Sundhedens tyranni. I: Arbejdsmiljø Nr. 28.
Link: http://http://arbejdsmiljoviden.dk/Magasin/Juni-2012/Kronik

En synlig velfærdsstat. I: Psykologi Nyt, Vol. 66, Nr. 2
Link: http://http://dp.dk/Psykolognyt/Klummen/NMM En synlig velfaerdsstat.aspx


2011

Alle skal være unikke. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 16
Link: http://dp.dk/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Alle%20skal%20vaere%20unikke.aspx

Kategorier handler!. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 10
Link: http://dp.dk/Psykolognyt/Klummen/NMM%20Kategorier%20handler.aspx

Sundhedens herredømme. I: Psykolog Nyt, Vol. 65, Nr. 4
Link: http://dp.dk/Psykolognyt/Klummen/Nana%20Mik%20Meyer.aspx

Stress er et signal til samfundet om at holde sig væk. I: Information, 28.09.
Link: http://information.dk/280401

Xtrem krop = xtrem lykke. I: Kommunikationsforum, 25.08.
Link: http://kommunikationsforum.dk/artikler/ekstremsport-som-livsstil

Forandringer på universiteterne er ikke altid dårlige. I: Information, 24.04.
Link: http://information.dk/266334

Forandring for forandringens skyld? I: Information, 16.03.
Link: http://information.dk/262475

Forskningen strømlines af tælletrang. I: Information, 24.08.
Link: http://information.dk/276815

Når penge og talent ikke finder hinanden. I: Information, 29.11.
Link: http://information.dk/286478

Selektion : De bedst egnede forskerkandidater. I: Information, 19.10.
Link: http://information.dk/282475

Styring i den forkerte retning. I: Information, 08.06.
Link: http://information.dk/276815


2010

Fornuftigt forslag om ekstra uddannelse. I: Information, 06.01.
Link: http://information.dk/220366

Ændringer kan koste dyrt. I: Information, 28.02.
Link: http://information.dk/225824

Hvad er relevant forskning?. I: Information, 19.05.
Link: http://information.dk/233497

Hvorfor administrerer vi så meget på universiteterne? I: Information, 22.12.
Link: http://information.dk/254447

Intro-universitetet giver problemer med kvaliteten. I: Information,14.09.
Link: http://information.dk/244674

Kan universiteterne ikke bare tale med én stemme? I: Information, 14.11.
Link: http://information.dk/250842

Novo-sag får konsekvenser for danske universiteter. I: Information, 07.04.
Link: http://information.dk/229096

Vore egne er nu de bedste. I: Information, 07.10.
Link: http://information.dk/206414


2009

En særlig dansk eksamen. I: Information, 02.09.
Link: http://information.dk/202213

Titler og troværdighed. I: Information, 18.11.
Link: http://information.dk/215568


Ældre kronikker mv.

Ryk på din selvopfattelse! I: Socialrådgiveren 29.03, 2003
Link: http://socialrdg.dk/Default.aspx?ID=3463

Den lattermilde interaktionsform. I: Socialrådgiveren 19.04, 2004
Link: http://socialrdg.dk/Default.aspx?ID=2088

Et håbløst tilfælde. I: Information 13.10, 2003
Link: http://information.dk/86596 (med M. Järvinen)

Den farefulde færd ind i klienten. I: Information 21.03, 2003
Link: http://information.dk/79709

Et liv uden grænser. I: Information 12.02, 2002
Link: http://information.dk/65854

Grøftegravning. I: Information 10.09, 2001
Link: http://information.dk/65854

Selvstyre og enkeltsager. I: Information 16.08, 2001
Link: http://information.dk/57611

Drop etnificeringen af sociale problemer. I: Information 25.07, 2001
Link: http://information.dk/57539

Hvem skal på sommerferie i år? I: Information 10.07, 2001
Link: http://information.dk/56420

Behandler og behandlet - et magtspil for to roller. I: Information 18.06, 2001
Link: http://information.dk/55633

Arbejdsmarkedet har brug for alle. I: Information 27.04, 2001
Link: http://information.dk/53815

Og så tillader de sig endda at flytte - og fysisk. I: Information 04.04, 2001
Link: http://information.dk/53102

Managementteoriens indmarch på socialområdet. I: Information 19.03, 2001
Link: http://information.dk/52491

Syg og arbejdsløs. I: Information 21.02, 2001
Link: http://information.dk/51522

Når aktivering ikke virker. I: Information 25.01, 2001
Link: http://information.dk/64934

Det bedste for dig. I: Information 06.10, 1998
Link: http://information.dk/23661